หลักสูตร

HR Analytics (HR Analytics)


 • Operating System
  Microsoft Windows 7,8,8.1 หรือสูงกว่า
  Mac OS X 10.8 หรือสูงกว่า
 • Mobile Device
  Android 4.4 ขึ้นไป
  iOS 8 ขึ้นไป
  Windows Phone 8.1 ขึ้นไป
 • Browser
  Chrome (แนะนำ)
  Firefox
  Internet Explorer 9 หรือสูงกว่า
  Safari

 HR Analytic

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้ข้อมูลในฟังก์ชั่นงานของ HR ที่จำเป็นและสำคัญ​
 2. เพื่อเรียนรู้กระบวนการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยหลักการ HR Analytics ​
 3. เพื่อให้สามารถนำกระบวนการวิเคราะห์ ไปปรับใช้ในงาน HR ให้ตอบโจทย์เชิงธุรกิจหรือองค์กร

 หัวข้อการอบรม

-   เรียนรู้และทำความเข้าใจข้อมูลที่สำคัญในงาน HR ​

           HR challenge in the Digital Age ​

           ความเชื่อมโยงงาน HR  กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ​

           HR Data / Metrics ที่จำเป็น​

-   เรียนรู้หลักการและแนวคิด HR Analytics เชิงกลยุทธ์​

           ความหมายและความสำคัญ HR Analytics​

           องค์ประกอบของ HR Analytics ​

           HR Analytics  Maturity Approach​

-   เรียนรู้ขั้นตอนการทำ HR Analytics

          การกำหนดโจทย์เชิงกลยุทธ์​

          การค้นหาสาเหตุ​

          การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล​

         การวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบโจทย์องค์กร

 

Top